Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường

Đã bán: 4
Tham khảo có 2 nơi bán

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường

Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật quan trắc và phân tích thường được sử dụng trong đánh giá chất lượng môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất và chất thải rắn nhằm giúp cho sinh viên làm quen và nâng cao kỹ năng quan trắc, giám sát chất lượng môi trường.

MỤC LỤC

MỤC LỤC  
Lời nói đầu 3
Danh mục chữ viết tắt 5
Thuật ngữ 6
Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUAN TRẮC  
                 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 7
1.1. Một số khái niệm liên quan tới quan trắc môi trường 7
1.1.1. Khái niệm về môi trường 7
1.1.2. Khái niệm về quan trắc môi trường và mạng lưới quan trắc môi trường 8
1.1.3. Phân loại hệ thống quan trắc môi trường 8
1.2. Nhiệm vụ của hệ thống quan trắc môi trường 9
1.3. Hoạt động của hề thống quan trắc chất lượng môi trường ở Việt Nam 10
1.4. Hệ thống văn bản liên quan tới hoạt động quan trắc chất lượng môi trường  
       ở Việt Nam 11
Tài liệu tham khảo chương 1 12
Chương 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG KHI LÀM VIỆC   
                  TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 13
2.1. Chức năng của phòng thí nghiệm 13
2.2. Các thiết bị và dụng cụ cần thiết trong phòng thí nghiệm 13
2.2.1. Các loại dụng cụ cần thiết 13
2.2.2. Cách sử dụng đúng các dụng cụ thủy tinh 18
2.3. Các quy tắc an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường 18
2.3.1. Quy định an toàn 18
2.3.2. Thực hiện an toàn lao động 21
Tài liệu tham khảo chương 2 24
Chương 3: QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG   
                   MÔI TRƯỜNG NƯỚC 25
3.1. Các nguyên tắc chung 25
3.1.1. Mục đích quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước 25
3.1.2. Khảo sát hiện trạng nguồn nước và lựa chọn địa điểm quan trắc 26
3.1.3. Thời gian và tần suất lấy mẫu 26
3.1.4. Phương pháp lấy mẫu và phân tích tại hiện trường 26
3.2. Quy trình quan trắc chất lượng môi trường nước 26
3.2.1. Quy trình lấy mẫu nước 26
3.2.2. Bảo quản và vận chuyển mẫu 29
3.3. Quy trình phân tích một số chỉ tiêu vật lý 31
3.3.1. Nhiệt độ nước 31
3.3.2. Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 32
3.3.3. Tổng chất rắn hoà tan (TDS) 34
3.3.4. Độ đục 35
3.3.5. Độ màu của nước với thang mầu Cobalt - Platin 37
3.4. Quy trình phân tích một số tiêu hóa học 38
3.4.1. Xác định ôxi hòa tan theo phương pháp winkler  
          (theo TCVN 5499:1995) 38
3.4.2. Xác định nhu cầu ôxi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5)  
          theo phương pháp cấy và pha loãng 41
3.4.3. Xác định nhu cầu ôxi hóa hóa học (COD)  
         theo phương pháp hồi lưu kín - trắc quang 45
3.4.4. Phân tích, xác định Nitơ amôn theo phương pháp Phenate 47
3.4.5. Phân tích, xác định Nitơ amôn theo phương pháp Nessler 49
3.4.6. Phân tích, xác định Nitrit theo phương pháp trắc quang 51
3.4.7. Xác định Nitrat theo phương pháp Salicylate 52
3.4.8. Xác định tổng Nitơ theo phương pháp Kjeldahl 54
3.4.9. Xác định Phospho hòa tan theo phương pháp axit Ascorbic 55
3.4.10. Xác định Phospho tổng số theo phương pháp Persulfat 57
3.4.11. Xác định Sulfat  58
3.4.12. Xác định Clorua theo phương pháp Mohr 59
3.4.13. Phương pháp xác định Mangan (Mn) 60
3.4.14. Phương pháp xác định Sắt (Fe) bằng thuốc thử o-phenantrolin 62
3.4.15. Phương pháp xác định Canxi trong nước 63
3.4.16. Phương pháp xác định Magie (Mg) 64
3.5. Quy trình phân tích các chỉ tiêu sinh vật và vi sinh vật 65
3.5.1. Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí  65
3.5.2. Xác định chỉ số Coli 67
3.5.3. Xác định tổng số vi khuẩn kị khí Clostridium Welchii 72
3.5.4. Quy trình phân tích trứng giun sán trong nước thải 73
3.6. Nguồn gốc sai số và xử lý số liệu quan trắc chất lượng môi trường nước 77
3.6.1. Nguồn gốc sai số trong quá trình quan trắc chất lượng môi trường nước 77
3.6.2. Kiểm tra chất lượng mẫu đo 79
3.6.3. Các phương pháp thống kê thường được sử dụng trong xử lý số liệu 82
3.6.4. Kiểm soát chất lượng nền 86
Tài liệu tham khảo chương 3 87
Chương 4: QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG  
                   MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 89
4.1. Các nguyên tắc chung 89
4.2. Quy trình quan trắc chất lượng môi trường không khí 90
4.2.1. Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức hoạt động mạng luới  
           quan trắc môi trường 90
4.2.2. Kỹ thuật lấy tại hiện trường, bảo quản vận chuyển mẫu 92
4.3. Quy trình quan trắc và phân tích các thông số khí tuợng 97
4.4. Quy trình phân tích mẫu bụi 97
4.5. Quy trình phân tích một số chất khí 98
4.5.1. Quy trình phân tích SO2 98
4.5.2. Quy trình phân tích NO2 99
4.5.3. Quy trình phân tích CO 99
4.5.4. Quy trình phân tích O3 99
4.5.5. Phân tích chì bụi (phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử)  100
Tài liệu tham khảo chương 4 100
Chương 5: QUAN TRẮC TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG 102
5.1. Các nguyên tắc chung về quan trắc mức ồn 102
5.1.1. Các khái niệm và thuật ngữ 102
5.1.2. Các đại lượng 102
5.2. Quy trình quan trắc ồn 104
5.2.1. Các thông số cần quan trắc 104
5.2.2. Mạng lưới các điểm quan trắc tiếng ồn 104
5.2.3. Vị trí điểm quan trắc 104
5.2.4. Thời gian và tần suất quan trắc 104
5.2.5. Thiết bị quan trắc 105
5.2.6. Phương pháp quan trắc 105
5.3. Xử lý số liệu và báo cáo 108
5.4. Tiêu chuẩn giới hạn cho phép của tiếng ồn  109
Tài liệu tham khảo chương 5 109
Chương 6: QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT  
                   VÀ CHẤT THẢI RẮN 110
6.1. Các vấn đề chung 110
6.2. Quy trình quan trắc chất lượng môi trường đất 110
6.2.1. Thiết kế chương trình quan trắc 110
6.2.2. Xây dựng nội dung và xác định các thông số quan trắc 111
6.2.3. Xác định thời gian và tần suất quan trắc 112
6.2.4. Lập kế hoạch quan trắc 112
6.2.5. Thực hiện chương trình quan trắc 113
6.3. Phương pháp chuẩn bị mẫu đất 114
6.3.1. Kích cỡ mẫu 115
6.3.2. Lưu giữ mẫu 115
6.3.3. Xử lý sơ bộ mẫu 115
6.3.4. Bảo quản mẫu 116
6.4. Quy trình quan trắc chất thải rắn sinh hoạt 116
6.4.1. Chọn khu vực lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 116
6.4.2. Công tác chuẩn bị 118
6.4.3. Phương pháp lấy mẫu phân tích 119
6.4.4. Quy trình chuẩn bị mẫu/công phá mẫu chất thải rắn 122
6.5. Quy trình phân tích các chỉ tiêu vật lý của đất, bùn, cặn và rác thải 125
6.5.1. Quy trình phân tích độ ẩm 125
6.5.2. Quy trình xác định kích thước hạt (particle size analyis) 127
6.5.3. Quy trình xác định bùn và đất sét 130
6.6. Quy trình phân tích các chỉ tiêu hóa học của đất, bùn, cặn và rác thải 132
6.6.1. Xác định ph 132
6.6.2. Đo độ dẫn điện 133
6.6.3. Phân tích kim loại nặng trong đất  134
6.6.4. Phân tích cacbon hữu cơ (phương pháp Walkley Black) 136
6.6.5. Xác định các cation hòa tan 138
6.6.6. Phân tích thủy ngân  140
6.6.7. Phân tích chì  143

 

Tài liệu tham khảo chương 6

146
Phụ lục A  147
Phụ lục B 151
Phu luc C 207
Phụ luc D 212

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Cùng thương hiệu

Mã giảm giá SHOPEE

Đăng nhập
Đăng ký